privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  privat  
2003 - privat
baryt prints 30cm x 40cm, negativ 4x5 inch. color prints 40cm x 50cm, color negativ 6x7 cm  (Text)


PhotographieObjekteAustellungen/PublikationenManfred SchneiderKontaktStart