1958  1980  baryt print, negativ 24x36mm, 1991  dia 6x6cm, 1991  baryt print 4 piece 19,7cm x 15,8cm, negativ polaroid 664, 1992  polariod 665, 2000  baryt print 30cm x 40cm, negativ 4x5 inch, 2001  digital negativ, 2006  digital negativ, 2009  digital negativ, 2009  digital negativ, 2010  digital negativ, 2012  digital negativ, 2013  
- ich -
-


PhotographieObjekteAustellungen/PublikationenManfred SchneiderKontaktStart